Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;


Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1.    Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları


Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

 

2.    Veri Sorumlusunun Kimliği


Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 354360 sicil numarası ile kayıtlı, 0175005882800015 Mersis numaralı, şirket merkezi Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Şişli/İstanbul adresinde bulunan Bilkur Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.'dir.

 

3.    Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler


Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü̈, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü̈, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

4.    Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

(1)    Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2)    Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. 
a)    Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b)    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç)    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d)    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

5.    Kişisel Verilerin Aktarılması


Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

6.    Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. kişisel veri sahiplerinin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a)   Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b)    İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c)    Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü̈ kişileri bilme,
ç)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
d)    Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e)    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
g)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI 


Çerez Nedir?


Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan BİLKUR yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. Aydınlatma Metninde tanımlandığı üzere İnternet Sitelerinde Çerezler kullanılmaktadır.

 

Neden Çerez Kullanıyoruz?

 

Cihazınıza bağlı olarak, özellikle aşağıdaki amaçlarla Çerez kullanmaktayız:

İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve işlevselliğini artırmak,
İnternet Sitelerini bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak,
İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak,
Trafik istatistikleri oluşturmak,
İnternet Sitelerinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek.


İnternet Tarayıcınızda Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

 

İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.
Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki lütfen linklere başvurunuz:

http://www.aboutcookies.org/
Internet Explorer™ için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...
Safari™ için: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
Chrome™ için: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox™ için: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...
Opera™ için: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?

 

İnternet Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:

Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.
Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.


6. Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz?

 

Çerezlerimizi, markalarımız ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın internet sitelerine yerleştirebiliyoruz.
Bu Çerezler size ilgi alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR